Sprawozdanie z działalności Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej za rok 2013

W 2013 r. pracownicy Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej byli zaangażowani w realizację dwóch dużych projektów: Obraz Tatr i Podtatrza utrwalony na kartach pocztowych oraz Digitalizacja i publiczne udostępnienie pierwszej części archiwum tematycznego Zofii i Witolda Paryskich.

W 2013 r. z zasobów biblioteki korzystało ok. 200 osób. W bazie czytelników zapisanych jest obecnie 170 osób. Oprócz pracowników parku z księgozbioru korzystali przede wszystkim uczniowie szkół zakopiańskich i okolicznych miejscowości oraz studenci i pracownicy naukowi różnych uczelni z obszaru całej Polski. Czytelnikom zarejestrowanym w bazie danych wypożyczono lub udostępniono na miejscu w czytelni 1063 pozycji książkowych.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 zorganizowano:
- plenerową wystawę w Kuźnicach "Obraz Tatr i Podtatrza utrwalony na kartach pocztowych (19 X 2013 r.)
- sesję popularnonaukową „Od dagerotypu do fotopocztówki” (18-19 X 2013 r. ODT) – była to już trzecia z kolei sesja popularnonaukowa ODT, oraz wydano materiały po sesji,
- wystawę fotograficzną Wiesława Szymaniaka "Zdjęcia tatrzańskie w technice gumy" (18 X 2013 r.)

Materiały z zeszłorocznej sesji popularnonaukowej poświęconej tematyce związanej z powstaniem sekcji ochrony Tatr TT. zostały wydane w II ZESZYTACH TATRZANŚKICH. Promocja książki miała miejsce na wernisażu wystawy Wiesława Szymaniaka "Zdjęcia tatrzańskie w technice gumy" (18 X 2013 r.)

Wydano materiały edukacyjne dla przedszkoli pt. „Cztery pory roku w Tatrach”. 4 grudnia 2013 r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i przekazanie uczestnikom kompletu materiałów. W ciągu roku przeprowadzono 6 lekcji przyrodniczych dla dzieci przedszkolnych.

Dnia 30 grudnia 2012 pan Jan Woźniak z PTPNoZ przekazał ODT książki, które na podstawie umowy depozytowej będą przechowywane w ODT. Książki w większości pochodzą ze zbioru zakupionego od rodziny Dorawskich jako pamiątka po Janie Dorawskim. Kilka książek należało do Wincentego Birkenmajera i posiada jego odręczne notatki i rysunki przejść taternickich.

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich zakończyła realizację projektu "Digitalizacja i publiczne udostępnienie pierwszej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" realizowanego we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Rezultaty projektu są już dostępne na stronach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
W ramach projektu zinwentaryzowane zostały teczki tematyczne (Taternictwo, Narciarstwo, Speleologia, Turystyka, Pasterstwo, Koła i stowarzyszenia, Ochrona przyrody, Zakopane, Klimatologia, Geografia świata, Przewodnictwo, Gwara, Językoznawstwo, Muzea, Muzyka, Klub wysokogórski, Tatry i Podtatrze, Tatrzańska Stacja Naukowa, Tatrzański Park Narodowy, TANAP, Nazwiska) Teczki Tematyczne ZRP oraz Teczki Tematyczne WHP.

Nadal trwały prace nad digitalizacją Teczek Biograficznych ze zbiorów Witolda Paryskiego. Zeskanowano 146 teczek z całości wynoszącej 540 teczek. Teki Biograficzne są przechowywane w bezkwasowych pudłach zakupionych specjalnie do tego celu.

Zinwentaryzowano mapy z kolekcji TPN i Państwa Paryskich. Rozpoczęły się również przygotowania do przekazania map do MBC w celu ich profesjonalnego zeskanowania i upublicznienia na stronach MBC.

Dnia 2 marca 2013 r. konserwator dzieł sztuki Izabela Damulewicz przeprowadziła ocenę stanu zachowania oraz przekazała zalecenia konserwatorskie dla zbioru bibliotecznego ODT TPN.

W okresie wakacyjnym od lipca do września w bibliotece pracowali studenci archiwistyki z Poznania i Torunia. Pracowało 7 osób w terminach dwutygodniowych. Osoby te przeszły szkolenie BHP oraz szkolenie stanowiskowe przygotowujące do pracy przy archiwizowaniu i digitalizacji zbiorów. Staż absolwencki odbył p. Mateusz Gigoń z Wrocławia, który archiwizował fotografie z archiwum pp. Paryskich i archiwum TPN.

Zakończyła się sprawa spadkowa dotycząca zbiorów Państwa Paryskich. Tatrzański Park Narodowy jest pełnoprawnym właścicielem zbiorów.

Kolejny już rok Sławomir Wróbel z własnej inicjatywy porządkował i opracowywał kolejną partię Zielnika p. Zofii Radwańskiej-Paryskiej. Opracowane materiały są czasowo zamrażane a następnie przechowywane w pudach z papieru bezkwasowego.

Według ksiąg inwentarzowych na dzień 31.12.2013 w zbiorach biblioteki TPN znajdowało się :

CZASOPISMA        12.711
KSIĄŻKI                     12.006
MAPY                           3.633
PRACE NIEPUBLIKOWANE     746
 


Drukuj